《fun天堂》拼音

发布时间:2019-12-07 10:14:59   编辑:徐翌宸   阅读次数:

fun天堂fun天堂fun天堂唱诵

fun天堂中很多的内容对我们都是有帮助的,但师兄只有体会到fun天堂中的含义后,才能够悟到,所以在修行的时候,师兄是要只知道fun天堂拼音,以及正确诵读fun天堂的方法,为了师兄能够更好的体会到,下面我就先为师兄去分享一下fun天堂拼音。

《心经》拼音全文

fun天堂拼音:

guān zì zài pú sà, xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí,zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng

观自 在菩 萨,行深 般若 波罗蜜多 时,照见 五蕴 皆空,

dù yī qiē kǔ è 。 shè lì zǐ, sè bú yì kōng ,kōng bú yì sè,

度一 切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,

sè jí shì kōng ,kōng jí shì sè。 shòu xiǎng xíng shí, yì fù rú shì

色即 是空,空即是色。 受想 行识,亦复如是。

shè lì zǐ, shì zhū fǎ kōng xiāng, bù shēng bú miè, bú gòu bú jìng,

舍 利子,是诸法空 相, 不生不灭, 不垢不净,

bù zēng bù jiǎn, shì gù kōng zhōng wú sè, wú shòu xiǎng xíng shí, wú yǎn ěr

不增 不减,是故空中无色,无受 想行识, 无眼耳

bí shé shēn yì,wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ,wú yǎn jiè,nǎi zhì wú yì shí jiè,

鼻舌 身意,无色声香 味触 法,无眼 界,乃 至无 意识界,

wú wú míng, yì wú wú míng jìn, nǎi zhì wú lǎo sǐ, yì wú lǎo sǐ jìn

无无 明,亦无无明 尽, 乃至 无老死,亦无 老死尽。

wú kǔ jí miè dào, wú zhì yì wú dé,yǐ wú suǒ dé gù

无 苦集 灭道,无智亦无 得,以无所得故。

pú tí sà duǒ, yī bō rě bō luó mì duō gù, xīn wú guàài。 wú guàài gù,

菩提 萨埵,依般若波罗 蜜多 故,心无挂 碍。无 挂碍故,

wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng, jiū jìng niè pán

无有 恐怖,远离颠倒 梦想,究竟涅槃。

sān shì zhū fó, yī bō rě bō luó mì duō gù, dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí

三世 诸佛,依般若波 罗蜜 多故,得阿 耨多 罗三藐三菩提。

gù zhī bō rě bō luó mì duō, shì dà shén zhòu, shì dà míng zhòu

故知 般若波罗蜜多, 是大 神咒,是大明咒,

shì wú shàng zhòu,shì wú děng děng zhòu。néng chú yí qiè kǔ,zhēn shí bù xū

是 无上 咒,是无等等 咒。 能除一切 苦, 真实不虚。

gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu。 jí shuō zhòu yuē

故 说般 若波罗蜜多咒。即说咒曰:

jie di jie di, bo luo jie dī,bo luo seng jie dī, pu ti sa po he.

揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提 萨婆诃。(咒心21遍)

《心经》拼音全文

在修fun天堂时一定要熟悉它的拼音,这样能认识经文中的每个字,在修经时会更顺利。而且在修经时,师兄也要了解fun天堂译文的意思,这样不但对经文有更多的了解,师兄也能更好的去领悟经文中的道理和智慧。

本文链接:《fun天堂》拼音

上一篇:

下一篇:《fun天堂》

李罕诵fun天堂

佛学文化源远流长,fun天堂这篇只有260个字的经文由浅入深地全部概括了《大品般若》的义理精要,可谓言简而义丰,词寡而旨深。为传承发扬佛之文化惠普大“众”,大藏经语音工程创始人李罕秉持虔诚的态度,特录制fun天堂视频奉献于世人。

李罕视频